Fritt Ord

Ny forskningsrapport: Ytringsfrihet og varsling fra et arbeidsgiverperspektiv

Del
Torsdag 11. august lanseres en ny rapport om hvordan norske arbeidsgivere opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling. Forskningsprosjektet er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord.

– Dette er en av de aller første studiene som systematisk tar for seg hvordan norske arbeidsgivere forholder seg til ytringskultur og varsling på arbeidsplassene. Ytringskulturen i arbeidslivet er det ytringsfrihetstemaet som angår flest nordmenn, og samtidig er det et av de mest undervurderte i offentligheten, sier Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord

Begrenset ytringsfrihet for norske arbeidstakere

Under halvparten av norske arbeidstakere mener at de har frihet til å ytre seg offentlig om faglige spørsmål knyttet til jobben. Når det gjelder arbeidsvilkår, er det bare én av tre som mener at de har god anledning til å snakke om dette. Sammenliknet med andre ansatte er ledere med personalansvar mer restriktive i synet på hvor stort ytringsrommet for arbeidstakerne bør være. På arbeidsplasser med rutiner for bruk av sosiale medier og hvem som kan uttale seg offentlig, vurderes ytringsrommet som mindre enn blant dem som ikke er omfattet av slike rutiner. Dette kommer fra i en ny rapport utarbeidet av Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård, som er finansiert av Fritt Ord.

Også arbeidsavtalene setter grenser, og i større grad enn tidligere. Blant ansatte i offentlig sektor er det om lag halvparten (48 prosent) som svarer at arbeidsavtalen begrenser muligheten til å snakke eller skrive offentlig om arbeidsplassen. I en undersøkelse fra 2016 var den tilsvarende andelen 33 prosent. I privat sektor har de ansatte større frihet enn i de offentlige: det er 38 prosent av de privatansatte som svarer at arbeidsavtalen begrenser muligheten til å snakke eller skrive offentlig om arbeidsplassen. Hensyn til virksomhetens omdømme er en viktig faktor, både i offentlig og privat sektor. Når vi har stilt spørsmål om ulike sider av ytringsbetingelsene, har vi presisert at det her dreier seg om uttalelser som ikke er underlagt taushetsplikt.

Norske arbeidstakere uttrykker stor grad av lojalitet til sin arbeidsgiver. 56 prosent er enige i påstanden «Lojalitet til virksomheten veier tyngre enn behovet for å ytre meg offentlig om forhold på arbeidsplassen min». 19 prosent er uenige. Det er med andre ord ikke bare arbeidsgiverne som er opptatt av arbeidsplassens omdømme.

Stadig risikofylt å varsle om kritikkverdige forhold

Det er nå 15 år siden varslerbestemmelsene kom på plass i arbeidsmiljøloven. Undersøkelser tilbake til 2010 viser at det ikke er blitt mindre risikofylt å varsle i løpet av disse årene. Det er heller ikke blitt mer effektivt: i 2010 var det 49 prosent som svarte at det kritikkverdige forholdet som det ble varslet om opphørte eller at forholdene bedret seg. I 2022 er den tilsvarende andelen på 36 prosent.

I 2010 var det 13 prosent som hadde fått negative reaksjoner som følge av at de varslet. I 2022 er andelen på 21 prosent. Risikoen for negative reaksjoner øker dersom det varsles om psykososiale arbeidsmiljøforhold, eller når det er en leder som er ansvarlig for det kritikkverdige forholdet.

Halvparten av de som erfarer et kritikkverdig forhold, lar være å varsle om det. De to vanligste begrunnelsene for å unnlate å varsle er: «det hadde ikke gjort noen forskjell» og «tror ubehagelighetene ville blitt for store».

I undersøkelsen er det også spurt om holdninger til varsling. Åtte av ti er enige i at varslingssaker gir virksomheten anledning til å rette opp feil i virksomheten. Samtidig mener seks av ti at varslingssaker skaper konflikter på arbeidsplassen. Tre av ti er enige i at varslingssaker utfordrer arbeidsgivers styringsrett.

– Gir våre funn grunn til bekymring? Når det gjelder varsling og konsekvenser av varsling, er svaret dessverre ja. Det er urovekkende at det å varsle ikke blir mindre risikofylt og mer effektivt over tid. Når det gjelder ytringsbetingelsene, viser også våre analyser at man har en vei å gå, både når det gjelder vurderinger av hvor stort ytringsrommet bør være, og hvor stort det vurderes å være, sier Sissel Trygstad, forskningssjef i Fafo.

Rapporten lanseres torsdag 11. august kl. 09.30 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Interesserte som ikke kan møte fysisk, kan strømme lanseringsarrangementet direkte her: https://vimeo.com/737511911

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Fritt Ord

Fritt Ord
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

23 01 46 46http://www.frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

I vedtektene våre heter det: «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.»

Følg pressemeldinger fra Fritt Ord

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fritt Ord på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fritt Ord

Fritt Ord: Pressefrokost 23.8 om journalistikk – Nytt verktøy i kampen for innsyn – og analyse av mediene i valgkampen21.8.2023 09:45:19 CEST | Pressemelding

Stiftelsen Fritt Ord inviterer til frokostseminar om to aktuelle temaer i journalistikk onsdag 23. august 2023 kl 08.30-10.15 på Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo. Innsynsjeger Tarjei Leer-Salvesen presenterer nye funn og et nytt grep i jakten på innsyn. Rapporten slippes på frittord.no 23. august. Stipendiat i medievitenskap ved UiB Janne Biedilæ Bjørgan presenterer årets funn om digitale medier fra Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford – med spesiell vekt på valgkampen i år.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom