Husbanken

Vil skape trygge hjem for alle barn i Trøndelag

Del
Nesten 10% prosent av alle trønderske barn vokser opp i familier med dårlig råd, noe som ofte fører til ustabile boforhold. Nå samarbeider Husbanken med ni kommuner og tre offentlige instanser om å hjelpe familiene inn i trygge hjem.
TRYGGE HJEM: En god bolig i et trygt nærmiljø er et godt utgangspunkt for en god barndom og et godt voksenliv.
TRYGGE HJEM: En god bolig i et trygt nærmiljø er et godt utgangspunkt for en god barndom og et godt voksenliv.

Over 8000 barn i Trøndelag bor i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge Bufdirs tall fra 2020. Dette utgjør altså 9,5 prosent av alle barn i Trøndelag.

– Over halvparten av disse barna bor i leiebolig, og de fleste bor trangt. Stadige flyttinger, skolebytter og brutte vennerelasjoner preger gjerne livene til disse barna, sier seniorrådgiver i Husbanken, Ingrid Lindebø Knutsen.

Ingrid Lindebø Knutsen

Trenger stabilitet

Ustabile boforhold i oppveksten øker risikoen for at levekårsproblemer går i arv.

– Forskning sier at når barn bor i bolig familien eier, så bor de bedre, gjør det bedre på skolen og får det bedre som voksne. Derfor er det viktig å legge til rette for at alle barn i Trøndelag har trygge hjem, forklarer Knutsen.

Les for eksempel NIBRs og OsloMets evaluering av Husbankens Barna først-satsing (husbanken.no)

Stat, fylke og kommune

Fattigdom er et sammensatt problem som krever felles innsats fra flere tjenester og instanser, som for eksempel når flyktningfamilier skal bosettes og integreres i norske kommuner: Det handler om bolig, introprogram, kvalifisering til arbeid, helse, økonomi og barnas fritid. Utfordringene er mange.

– Gjennom «Trygge hjem» ønsker vi å se hele bildet, og legge til rette for at boligsosiale virkemidler, som for eksempel startlån, sees i sammenheng med innsats og andre tiltak på helse-, arbeids- og velferdsområdet, sier Knutsen.

Både NAV Trøndelag, Statsforvalteren og Trøndelag fylkeskommune er med i den toårige satsninga.

Av kommuner deltar Melhus, Levanger, Verdal, Trondheim, Skaun, Heim, Namsos, Ørland og Midtre Gauldal.

Mange av disse kommunene mangler egnede boliger som er store nok til å romme tallrike barnefamilier. Og de som finnes er ofte alt for dyre for familiene som trenger dem. Kommunens egne boliger er ofte heller ikke egnet til barnefamilier på grunn av størrelse, standard eller nærmiljø.

Deler erfaringer

I nettverket deler kommunene erfaringer om hvordan de kan skape godt tverrfaglig arbeid, og gode rutiner for å få oversikt over hvilke barnefamilier som trenger bistand.

– For å hindre levekårsproblemer fra å gå i arv anbefaler Husbanken kommunene å bruke startlån og tilskudd for å hjelpe de familiene som kan klare å kjøpe egen bolig, sier Knutsen.

Bruker startlån aktivt

Verdal kommune har i dag ingen barn som bor i kommunal bolig. Kommunen har jobba målretta med å hjelpe barnefamilier å kjøpe egen bolig med startlån. De har etablert samarbeid mellom alle instanser som er involvert i bosetting av vanskeligstilte. Kommunens boligsosiale arbeid er godt forankra i kommuneledelsen, og kommunen har et eget team som jobber med startlån.

– Vi slipper heller ikke tak i familiene når de er kommet inn i boligen, men fortsetter å følge dem opp, både når det gjelder økonomi og å ta vare på boligen de eier, forteller bo-oppfølger i Verdal kommune, Siw Tone Valstad.

– Verdigheten det gir ungene når de kan gå hjem fra skolen til deres egen bolig i et vanlig boligområde er rørende å se og gir masse motivasjon til å fortsette arbeidet, sier hun.

Bedre leieforhold

Eierlinja står sterkt i Norge, men ikke alle kan eller vil eie bolig selv. Men et trygt hjem kan også være en trygg leiekontrakt.

– Trygge hjem-satsinga går også ut på å formidle mulighetsrommet i Husbankens virkemidler for å øke antall egnede utleieboliger, sier Knutsen.

Hvilken rolle kommunen kan ha for å påvirke boligutviklinga er også et tema som diskuteres i nettverket.

Inkluderende boligmarked

Heim kommune tar nå grep for å sikre et mer inkluderende boligmarked. Et forslag om å benytte 15% av boenhetene i kommunalt regulerte boligfelt til boligsosiale formål skal opp til politisk behandling snart.

– Kommunale utleieboliger, tilvisningsavtaler i samarbeid med private aktører, leie-til-eie, eller også særskilte boligtyper til eldre, ungdom og andre grupper kan inngå i ei slik fordeling, sier kommunedirektør i Heim kommune, Ola Morten Teigen.

I tillegg vil Heim kommune legge til rette for bygging av rimelige boliger på kommunale tomter for barnefamilier som vanligvis ikke kommer inn på eiermarkedet. Kommunen planlegger også å lyse ut et prosjekt med tilvisningsavtale før sommeren for å skaffe utleieboliger i et godt og familievennlig bomiljø.

Lærer av hverandre

– Noen av kommunene har jobbet lenge med disse problemstillingene, mens andre er i startgropa. Men selv om kommunene har forskjellig utgangspunkt, har de stort utbytte av å dra veksler på hverandres erfaringer, avslutter Knutsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TRYGGE HJEM: En god bolig i et trygt nærmiljø er et godt utgangspunkt for en god barndom og et godt voksenliv.
TRYGGE HJEM: En god bolig i et trygt nærmiljø er et godt utgangspunkt for en god barndom og et godt voksenliv.
Last ned bilde
Ingrid Lindebø Knutsen
Ingrid Lindebø Knutsen
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom