Husbanken

23 prosjekter får boligsosialt tilskudd

Del
Husbanken deler ut 12,3 millioner kroner i tilskudd til boligsosiale tiltak i 2022. Tilskuddet støtter prosjekter som bidrar til å forebygge at folk blir vanskeligstilt på boligmarkedet og til at alle kan skaffe seg en god bolig.
Husbanken gir tilskudd til prosjekter som retter seg mot vanskeligstilte målgrupper.
Husbanken gir tilskudd til prosjekter som retter seg mot vanskeligstilte målgrupper.

Målet med tilskuddet er å stimulere til ny boligsosial kunnskap og forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet.

56 søknader

– I år fikk vi mange gode søknader, så vi måtte prioritere hardt, sier prosjektleder ved Husbankens Kunnskapskontor, Gry Kongsli.

Men hun er glad, både for søknadsbunken og kvaliteten på søknadene. Da søknadsfristen gikk ut 12. februar i år hadde Husbanken fått inn 56 søknader. 23 av dem er prioritert til å få en andel av tilskuddspotten.

Blant mottakerne er det blant andre kommuner, forskningsmiljøer og ulike frivillige organisasjoner.

– Prosjektene de har fått støtte til retter seg mot vanskeligstilte målgrupper som bostedsløse, lavinntektsfamilier, eldre, personer med funksjonshemminger, psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Dette er målgrupper Husbanken er opptatt av, forteller Kongsli.

Her er noen eksempler på prosjekter som får tilskudd.

Nye boligmodeller

Oslo kommune får 550 000 kroner til å videreføre sitt prosjekt med å utvikle nye bolig- og finansieringsløsninger for bostedsløse med rusproblemer.

Kunstnerboligforeningen får 374 000 kroner i tilskudd til å utvikle ikke-kommersielle utleieboliger for en lavtlønnet målgruppe. Sentralt i prosjektet er å utvikle gode modeller for leieboermedvirkning. Enkel standard og egeninnsats er stikkord her.

– Dette er et nyskapende prosjekt som treffer faglig når det gjelder nye boligmodeller. Modellene har overføringsverdi til andre prosjekter rettet mot vanskeligstilte, forklarer Kongsli.

Gry Kongsli
Prosjektleder i Husbanken, Gry Kongsli, er fornøyd med årets tildeling til boligsosiale prosjekter.

Eie eller leie?

Høgskolen Innlandet mottar 900 000 kroner til å sammenligne leie og eie som boform for lavinntektsfamilier i Kongsvinger og Ringsaker kommuner.

– Dette følger vi med interesse. Det blir interessant å få ny kunnskap om å eie bolig kontra langsiktig leie. Hva fungerer best over tid for disse familiene? Undrer Kongsli.

Leieboerforeningen kan notere seg to tilskudd til sine to prosjekter på henholdsvis 1, 5 millioner kroner og 850 000 kroner. Prosjektene skal bidra til å styrke leietakeres rettsikkerhet, gi økt kunnskap om leiemarkedet, samt utvikle en opplæringspakke for leieboermedvirkning.

– Økt medvirkning fra leietakere er noe den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem» legger stor vekt på, sier Kongsli.

Mer om strategien finner du her: Nasjonal strategi: Alle trenger et trygt hjem 2021-2024

Sintef kan hilse to tilskudd velkommen. Ett prosjekt får 625 000 kroner til å dokumentere erfaringene personer med utviklingshemming har med kjøp av egen bolig. Det andre får 615 000 kroner til å finne og dokumentere gode forbilder på boligløsninger for eldre.

Distriktskommuner

Beiarn kommune får 500 000 kroner til å utvikle attraktive bomiljø i distriktene, Dyrøy kommune får 400 000 kroner til å lage en digital boligportal, mens Ørsta kommune får nesten 500 000 kroner til prosjektet «Leve heile livet i eigen bustad.»

– Ørsta-prosjektet er relevant fordi det satser på å mobilisere utbyggere og egne innbyggere til å ta aktive valg for å tilpasse boligen til nåværende og fremtidige behov, sier Kongsli.

Kriterier for å få tilskudd

Husbanken har vurdert søknadene utfra om prosjektene bidrar til

  • økt kunnskap om leiemarkedet og styrking av leietakeres rettsikkerhet og bosituasjon
  • utvikling av nye modeller som samkjører boligtjenester med andre tjenester
  • kunnskap om hvordan barn og unge kan få en god og trygg bosituasjon
  • bedre bosituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne
  • tiltak for å øke tilgjengeligheten på egnede boliger i distriktskommuner
  • forsøk med nye botilbud for bostedsløse
  • nye former for brukermedvirkning i utviklingen av bolig- og tjenesteområdet

– Vi har også lagt vekt på at kunnskapen som utvikles i prosjektene skal dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier Kongsli.

Disse prosjektene får tilskudd

Søker  Tittel Beløp
Alf Jørgen Schnell Det urbane miljø: Ti intervensjoner i norsk urbanisme 40.000
Beiarn kommune  Utvikling av attraktive bomiljø i distriktene 500.000
Dyrøy Kommune  Bo i Dyrøy - en digital boligportal med skreddersydde virkemiddelpakker for vanskeligstilte og andre grupper i boligmarkedet  400.000
Halden kommune Et verdig hjem  580.000
Høgskolen Innlandet En sammenlikning mellom eie og leie for lavinntektsfamiliers livskvalitet; Kongsvinger og Ringsaker  900.000
KBT - Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling  Boligsosialt utviklingsprosjekt i Trondheim kommune  500.000
Kirkens Bymisjon, Trøndelag  Ut av bostedsløsheten - inn til hva? 344.290

Kristiansand Boligstiftelse 
Steinskleiva 15 - Et innovativt og tilrettelagt bomiljø for unge og eldre med nedsatt funksjonsevne i Kristiansand kommune  270.000
Kunstnerboligforeningen Kunstnerboliger i Tårnparken, Økern 

374.000

Leieboerforeningen  Driftstilskudd 2022 

1.500.000

Leieboerforeningen  Leieboer-medvirkning 

850.000

Lørenskog kommune  Utvikling av Dovre 

600.000

Natural State AS  Prosjektlos 

300.000

Nedenfra Ideelt AS  Boligmerket pilotering 

700.000

Nordre Land kommune Boligsosialt arbeid fase 3 250.000
NTNU, Fakultet for arkitektur og design  Medvirkning ved utforming og bruk av fellesarealer i utleieboliger  800.000

Oslo kommune 
Nye bolig- og finansieringsløsninger for bostedsløse med rusproblemer  550.000
Romriss AS  Formålet er å finne ut av hva som skal til av fysiske tiltak for å skape velfungerende fellesskapsarenaer i nabolag  250.000

Sintef Community Likestilt, inkludert og normalisert? 
Utviklingshemmedes erfaringer med å bo i egen eid bolig  625.000
Sintef Community  Nye bolig og institusjonstilbud til personer med demens og omfattende hjelpebehov 615.000
Stiftelsen Ormsundveien Økogrend  Leieboerutviklede boliger i Ormsundveien Økogrend  380.000
Ørsta kommune Leve heile livet i eigen bustad  498.000

Les mer om tilskudd til boligsosiale tiltak

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Husbanken gir tilskudd til prosjekter som retter seg mot vanskeligstilte målgrupper.
Husbanken gir tilskudd til prosjekter som retter seg mot vanskeligstilte målgrupper.
Last ned bilde
Prosjektleder i Husbanken, Gry Kongsli
Prosjektleder i Husbanken, Gry Kongsli
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom