StatnettStatnett

Vi brukte mer strøm i 2021

Del
Strømforbruket gikk opp i 2021 til tross for høye strømpriser. Særlig var økningen for fritidsboliger markant. Samtidig var det rekordmange som skiftet strømleverandør.

Kraftåret 2021 var spesielt, med rekordhøye priser i Sør-Norge, rekordhøy produksjon og rekordhøyt forbruk. Alle måledata for strømbruken i Norge samles hos Elhub, et datterselskap av Statnett. Følgende trender for strømbruken peker seg ut for fjoråret:

  • Forbruket øker markant for hytter og fritidsboliger
  • Strømforbruket i husholdninger øker, men mer moderat
  • Stadig flere skifter leverandør i løpet av året
  • Sterkere konkurranse og nye aktører blant strømleverandørene
  • Det blir flere plusskunder, som produserer mer strøm enn de bruker – f.eks. gjennom solceller

- Oppmerksomheten rundt kraftmarkedet har aldri vært så høy som i 2021 og i tallene fra Elhub ser vi flere interessante trender. Nye aktører etablerer seg og tar markedsandeler og forbruksmønsteret endrer seg. Elhubs oppdrag er å understøtte et innovativt kraftmarked gjennom blant annet å bidra til effektiv informasjonsutveksling og konkurranse mellom aktørene. Dette vil gi strømkundene mulighet til å velge nye smarte tjenester og alternative tjenesteleverandører. Data i Elhub kan også benyttes for å forstå trender og analysere effekter av ulike tiltak, slik at man i fremtiden utnytter den store verdien strømproduksjonen og strømnettet utgjør best mulig, sier Sigbjørn Høgne, daglig leder i Elhub.  

Økt strømforbruk i alle segmenter, størst økning for fritidsboliger

Det totale strømforbruket i Norge økte fra om lag 134 TWh i 2020 til om lag 140 TWh i 2021, noe som er ny forbruksrekord. For husholdninger økte forbruket fra rundt 38 TWh til om lag 40 TWh, Gjennomsnittsforbruket for en husholdning økte fra om lag 4 prosent, fra 15 300 kWh til rundt 16 000 kWh. For hytter og fritidsbygninger økte forbruket fra om lag 2,5 TWh til rundt 2,8 TWh. Gjennomsnittsforbruket for fritidsboliger økte fra ca. 7 400 kWh til ca. 8 000 kWh, noe som innebærer en økning på nesten 9%.

For næring og industri var i forbruket i 2021 til 89 TWh, en økning på 3,5 prosent fra rundt 86 TWh i 2020.

Når strøm overføres, går noe tapt på veien fra produsent til forbruker. I 2021 utgjorde dette tapet om lag 8 TWh. I tillegg til det fysiske nettapet kan strøm også gå tapt i såkalt "administrativt tap" - dette er forbruk på målepunkter der det av ulike årsaker ikke er registrert en strømkunde. Det er gledelig å se at det administrative tapet ble redusert fra ca. 0,13 TWh i 2020 til ca. 0,08 TWh i 2021.

Flere nye markedsaktører og rekordhøyt antall leverandørbytter

Antall registrerte leverandørbytteprosesser i Elhub var om lag 800 000 i 2021, noe som er rekordhøyt. Volumet av leverandørbytter var spesielt stort i begynnelsen av året, da det var mye medieoppslag knyttet til Forbrukerrådets omtale av kraftleverandørene, samt mot slutten av året, da prisene i Sør-Norge var på sitt høyeste. 

Det ble også registrert 10 nye kraftleverandører og 8 nye tredjeparter i det norske kraftmarkedet i løpet av fjoråret. En tredjepart i Elhub er et selskap som henter forbruksdata fra Elhub og benytter dette til å tilby tjenester innen energirådgivning, energieffektivisering og lignende. De nye aktørene var med å tilby nye tjenester og prismodeller ut mot strømkundene og konkurransen i strømmarkedet synes å ha blitt sterkere. Enkelte av de nyetablerte aktørene har på kort tid økt sin kundemasse vesentlig.

Samtidig fortsatte konsolideringen i markedet, både blant nettselskaper og blant kraftleverandører, og flere av de mindre nettselskapene og kraftleverandørene fusjonerte med større selskaper. Ved utgangen av året var det registrert 134 nettselskaper, 155 kraftleverandører og 38 tredjeparter i Elhub.

Flere plusskunder og økning i antall målepunkter

I Elhub er alle aktive målepunkter for forbruk og produksjon av strøm registrert. Antall målepunkter økte jevnt gjennom året og ved utgangen av året var det nesten 3,3 millioner aktive målepunkter i Elhub. Dette skyldes vekst i både nye husstander og nye fritidsboliger, Av forbruksmålepunktene var det i overkant av 9 000 kombinasjonsmålepunkter. Dette er målepunkter der såkalte plusskunder mater inn egenprodusert strøm, hovedsakelig fra solcellepaneler på tak. Antall plusskunder økte med ca. 35% sammenlignet med 2020. Plusskunder bidro med om lag 34 GWh strøm inn på nettet netto, opp fra 27 GWh i 2021.

Antall profilavregnede målepunkter, det vil si de gamle og manuelt avleste målerne, ble redusert til i underkant av 60 000, og det er nå under 2% av strømmålerne som er profilavregnede. Også forbruket knyttet til denne typen målepunkter har sunket mye de siste årene og er nå nede i totalt 1,1 TWh på årlig basis.

Økt produksjon både fra vannkraft og vindkraft

Strømproduksjonen var rekordhøy i 2021. Totalt ble det produsert om lag 157 TWh, opp fra 154 TWh i 2021. 93 prosent av dette sto vannkraften for. Vindkraft utgjorde omtrent 12 TWh av strømproduksjonen (ca 6 prosent). Det ble også produsert strøm fra varme (1,5 TWh) og sol (0,03 TWh). Netto eksport ble redusert med om lag 3 TWh fra 2020 til rundt 17 TWh i 2021. Det var særlig i andre halvår at eksporten gikk ned sammenlignet med fjoråret.

Les mer om Elhub på www.elhub.no.

Relaterte nyhetssaker:

Det eksepsjonelle kraftåret 2021 | Statnett

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Antall leverandørskifter måned for måned 2019, 2020 og 2021.
Antall leverandørskifter måned for måned 2019, 2020 og 2021.
Last ned bilde
Netto eksport (MWh) måned for måned 2020 og 2021
Netto eksport (MWh) måned for måned 2020 og 2021
Last ned bilde
Produksjon og forbruk (MWh) måned for måned 2020 og 2021
Produksjon og forbruk (MWh) måned for måned 2020 og 2021
Last ned bilde

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 500 km med høyspentlinjer, 2 000 km kabel og 200 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom