ArkivverketArkivverketArkivverket

Pengedryss til historiske arkiv. Finn ditt fylke!

Del
Gamle kokebøker. Skipsdagbøker. Bedriftsarkiver fra store og små bedrifter over hele landet. Nå får arkiv-prosjekter fra hele Norge utviklingsmidler fra Arkivverket. Se hvilke!
Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverket deler ut arkivmidler hvert år før jul. Foto: Vegard Breie, Arkivverket.
Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverket deler ut arkivmidler hvert år før jul. Foto: Vegard Breie, Arkivverket.

Se fylker nederst i saken!

Interessert i historie? Da vanker gode nyheter. Hvert år før jul deler Arkivverket ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkivsektoren. Midlene, som kommer fra Norsk Tippings spilloverskudd, skal bidra til å sikre og gjøre samfunnets arkiver tilgjengelige.

Mange av prosjektene som får midler, handler om å samle inn og digitalisere spennende arkiv fra bedrifter eller andre aktører slik at alle kan bruke dem.

Uvurderlig arkivinnsats

–Det er mange arkivinstitusjoner i Norge, og de gjør en uvurderlig innsats. De tar vare på viktige kapitler fra historien vår, sier riksarkivar Inga Bolstad.

–Det er strålende at vi kan dele ut utviklingsmidler, selv om vi gjerne skulle hatt enda mer å dele ut. Etterslepet er stort på flere sentrale områder.  

Millioner til privatarkiver

Potten som fordeles i år er på 12,3 millioner kroner. Deler av midlene går til innovasjonsarbeid på arkivfeltet i offentlig sektor. Tradisjonelt har mye av midlene gått til innsamling og tilgjengeliggjøring privatarkiv. Slik er det fortsatt.

Størstedelen av de støttede prosjektene dreier seg om arkiver fra viktige industribedrifter, men også f.eks. arkiver knyttet til kvenske og samiske områder.

Blant prosjektene som får støtte, er arbeid med å samle inn arkiv fra fornybar energi-næringen i Rogaland. Innlandet fylkesarkiv får støtte til arbeid med seks gamle kokebøker fra 1700- og 1800-tallet. Arkiver fra Orkla, Glommen mekaniske verksted og Igloo records står også på lista – blant mye annet!

Her er en geografisk sortert oversikt over privatarkiv-prosjekter som får støtte:

Nord-Norge:

 Troms og Finnmark fylkesbibliotek gis til sammen 1 million kroner:

 • 400.000 kr gir til «Digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark. Det er søkt midler til prosjektmedarbeider som skal gjøre innsamlede papirarkiver tilgjengelige i Digitalarkivet.no.  Arkivene er dokumentasjon etter virksomhet i sjøsamiske og eller kvenske samfunn, som det foreligger lite tilgjengeliggjort dokumentasjon fra.
 • 600.000 kr gis til «Digitalt verksted Finnmark: Pilotprosjekt om kvenske og samiske digitalt skapte privatarkiver». Prosjektet dreier seg om utvikling av metodikk for innsamling av digitalt skapte privatarkiv fra kvensk og samisk befolkning i Finnmark. Det er et samarbeidstiltak mellom flere sentrale bevaringsinstitusjoner i Finnmark.

Varanger museum gis 500.000 kr til prosjektet «Sårbare fiskeriarkiv fra prosjektet Glemte grupper. Varanger museum skal finordne, registrere, digitalisere og publisere forskjellige arkiv fra fiskerinæringa som til dels er rammet av muggskader. Arkivene utgjør 17,6 hyllemeter. Arkivet skal digitalises og publiseres på Digitalarkivet.

Arkiv i Nordland gis 200.000 kr. for arbeid med bevaringsplan for privatarkiv i Nordland, samt 180.000 kr for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale fra plateselskapet Igloo records.

 • I 1980 ble Platemerket Igloo Records og lydstudioet Avideo etablert i Bodø. Disse eksisterte kun to år. I løpet av sin korte levetid ble studioet/plateselskapet en viktig bidragsyter til musikkmiljøet i landsdelen. Flere musikere fikk mulighet til å spille inn musikk.
 • Materialet etter dette lydstudioet er nå dukket opp og de fleste båndene er tatt vare på. Materialet består av 78 bånd av forskjellig format. Dette materialet står i fare for å gå tapt hvis det ikke blir digitalisert og bevart i nærmeste fremtid. De 78 lydbåndene skal digitaliseres og gjøres tilgjengelige.

Troms arkiv tildeles 600.000 kr. for bevaring av bedriftsarkivene fra M. A. Kramvig og Reisen Forbrugerforening.

 • Søknaden gjelder  arkivet etter handleshuset M.A. Kramvig, og forløperen til handelshuset Reisen Forbrugerforening, et tidlig bondekoopreativ. Det utgjør til sammen rundt 50 hyllemeter, og er i dårlig stand.
 • Arkivet etter Reisens Forbrugerforening og handleshuset M.A. Kramvig eies av Sørreisa kommune. Området i Vika, der bryggehuset fremdeles ligger, var et sentralt omlastingssted og blant annet svært viktig for forsyningene til delene som koloniserte Indre Troms fra slutten av 1700-tallet, for lossing av forsyninger til byggingen av flyplassen på Bardufoss under 2. verdenskrig og ikke minst som krambod og kjøpstad for områdets bønder og fiskere.
 • Gjennom ordningsprosessen vil det bli gjort forsøk på å identifisere arkivmateriale som egner seg for digitalisering og publisering, og særlig oppmerksomhet vil rettes mot materiale som kan brukes til formidling retten mot barn og unge på tidsmaskintroms.no.

Trøndelag:

 Museene i Sør-Trøndelag AS avd. Orkla Industrimuseum får 300.000 kr for ordning, digitalisering, og tilgjengeliggjøring av arkiver etter Orkla og datterselskap. Søknaden er for andre år av tre år. Det søkes midler fra flere institusjoner til dette omfattende prosjektet.

Møre og Romsdal:

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal får 400.000 kr for prosjektet «Å nøste i eit tekstilindustriarkiv».

 • IKAMR i samarbeid med Stiftinga Nordmøre museum, Tingvoll, søker for å ordne og registrere 61 hyllemeter med arkiv fra Tingvoll Ullvarefabrikk og Tingvoll tekstilarbeiderforening.
 • Et utvalg av dette skal også digitaliseres og publiseres på Digitalarkivet.no.

Innlandet

Innlandet fylkesarkiv får 300.000 kr i støtte til prosjektet «Revitalisering av den kulinariske kulturarven»

I prosjektet skal seks håndskrevne kokebøker fra 1700- og 1800-tallet digitaliseres og gjøres tilgjengelige slik at de enkelt kan anvendes i formidling og til forskning. En av dem er f.eks. Christine Storm Munchs kokebok fra Vågå, 1700-tallet. Prosjektet bidrar til å utvikle nye metoder og prosesser for hvordan digitale og manuelle transkriberingspraksiser kan komplementere hverandre, og for hvordan erfaringer fra dette arbeidet kan overføres til andre samarbeid mellom arkiv, museum og relevante aktører.

Rogaland

Haugalandmuseet AS får 260.000 kr til arkivprosjektet «Skipsarkiv i krig og fred».

 •  Arkivmaterialet består av 40-50 hyllemeter med skipsdagbøker, maskinistdagbøker, skipslister, brev, telegram, regnskap og skipstegninger fra perioden 1870-1950.
 • Ordningsarbeidet skal ferdigstilles i løpet av året med midler fra fjorårets tildeling av utviklingsmidler.
 • Utvalgt materiale skal publiseres i Digitalarkivet.

Stavanger byarkiv får 200.000 kr. i støtte til «Bevaring av arkiv fra bedrifter knyttet til fornybar energi».  

 • Prosjektet skal lage en plan for innsamling av arkiver fra denne næringen. Fra et arkivsynspunkt er det veldig viktig å dokumentere paradigmeskifter og omstillinger, og slik sett er det viktig å sørge for at omstilling til bærekraftig energi blir dokumentert.
 • Det er nyskapende at arkiver fra privat virksomhet bevares allerede i etableringsfasen. 

Interkommunalt Arkiv i Rogaland får 230.000 kr til digitalisering og tilgjengeliggjøring av avholdsarkiver. Prosjektet skal tilrettelegge, skanne og formidle utvalgte avholdsarkiver. Arkiver vil bli publisert i Digitalarkivet.

Stiftinga Jærmuseet får 125.000 kr. for å sikre og ordne arkiv fra pelsdyrnøringa på lokalt og regionalt nivå.

 • Dette vil være del av et større dokumentasjonsprosjekt. Søknaden gjelder innsamling, ordning og formidling av arkiv.
 • Det er startet et innsamlingsarbeid allerede og gjennomført intervjuer. Arbeidet skjer i samarbeid med interesseorganisasjoner for pelsdyrnæringa.

Oslo og Viken

MiA - Museene i Akershus får 201.000 kr for «Butikker forteller historie». 

 • MiA skal sikre og tilgjengeliggjøre arkiver etter matvarebutikker i Akershus. Arkiver skal publiseres på Digitalarkivet. Materialet skal også formidles gjennom en publikasjon.
 • Prosjektet går over 10 mnd. Omfanget på arkivet er 15 hyllemeter.

 MiA - Museene i Akershus får 255.000 kr. for å digitalisere og tilgjengeliggjøre skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv.

 • MiA skal tilgjengeliggjøre arkivet etter Otto L. Scheen. Det er ønskelig at selve arbeidet skal være åpent for publikum slik at prosessen formidles.
 • Arkivet er i hovedsak 800 tegninger og skisser, men inneholder også 4 fotoalbum, pluss et titalls permer og protokoller, samt noen mindre objekter.

Oslo (nasjonalt)

Arbark, Arbeiderbevegelsens arkiv, får 1.000.000 til prosjektet «Fra Stortinget til grasrota - å dokumentere politiske partier i en digital tid». Det er tredje gang Arbark får støtte til dette.  Det omsøkte prosjektet er siste prosjektår i det treårige samarbeids- og utviklingsprosjektet. Prosjektet har tidligere fått støtte fra utviklingsmidler til første og andre prosjektår.

Østfold:

Fredrikstad byarkiv får 600.000 kr for ordning og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Glommen mekaniske verksted. Det handler om det tekniske arkivet, dvs. tegninger og dokumenter med kartotek og registre som er bevart, samt foto og film. De vil gjøre et utvalg av tegningene og dokumentene og digitalisere noen tegninger.

Vestfold:

Vestfoldarkivet får 350.000 kr for å fortsette etableringen av Norsk Bergindustriarkiv. Dette er i etableringsfasen.

 Vestfoldarkivet får 175.000 kr for ordning og bevaring av digitalt skapt næringslivsarkiv fra hjørnesteinsbedriften Scanrope.

 Vestfoldarkivet får 339.000 kr til «Bærekraftig bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark». Dette er for andre år av tre år i prosjektet. Målet er å få på plass en felles regional bevaringsstrategi basert på regional bevaringsplan. Prosjektet er treårig og midlene skal gå til prosjektledelse for tiltaket.

Agder:

Aust-Agder museum og arkiv får 250.000 kr til forprosjekt for bevaring og digitalisering av Fædrelandsvennens fotoarkiv. I forprosjektet skal partene avklare grunnleggende forutsetninger før et hovedprosjekt kan gjennomføres. 

Stiftelsen Næs Jernverksmuseum får 400.000 kr. til prosjektet «Dust to Digital. Digitalisering og digital tilgjengeliggjøring av jernverksarkivene på Agder». Prosjektet skal digitalisere, indeksere og publisere viktige deler av jernverksarkivene fra Agder på Digitalarkivet.no. Første år av en toårig søknad. Stiftelsen Næs Jernverksmuseum søker om lønnsmidler til en prosjektmedarbeider og en prosjektleder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverket deler ut arkivmidler hvert år før jul. Foto: Vegard Breie, Arkivverket.
Riksarkivar Inga Bolstad i Arkivverket deler ut arkivmidler hvert år før jul. Foto: Vegard Breie, Arkivverket.
Last ned bilde
Fru Christine Storm Munchs kokebok fra 1700-tallet, Vågå, skal gjøres tilgjengelig. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.
Fru Christine Storm Munchs kokebok fra 1700-tallet, Vågå, skal gjøres tilgjengelig. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.
Last ned bilde

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom