Miljødirektoratet

Tilsynsaksjon av behandling av EE-avfall

Del
Miljødirektoratet og Statsforvalteren gjennomfører en tilsynsaksjon hos behandlingsanlegg for EE- og metallavfall i samtlige fylker. Aksjonen er en del av arbeidet for å hindre at EE-avfall håndteres ulovlig og havner på avveier.

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder forbruk av elektriske og elektroniske produkter. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som ikke samles inn og håndteres forsvarlig, kan føre til helseskade der det havner og at miljø- og helsefarlige stoffer lekker ut og forurenser naturen.

I tilsynsaksjonen skal vi kontrollere om EE-avfallet blir sortert fra annet avfall og behandlet riktig.  EE-avfall skal behandles separat fra annet avfall for å sikre at farlige stoffer fjernes og behandles trygt. Resten av materialene i EE-avfallet blir i stor grad materialgjenvunnet for å utnytte ressursene.  

Uforsvarlig og ulovlig behandling av EE-avfall kan i tillegg til fare for helse og miljøskade, utkonkurrere virksomheter som følger regelverket og håndterer avfallet på riktig og miljømessig god måte. 

Alle typer anlegg som håndterer EE-avfall blir kontrollert

Både anlegg som har særskilt tillatelse til å ta imot og behandle EE-avfall, og de som ikke har en slik tillatelse, blir kontrollert. Vi har mistanke om at det er flere anlegg som ikke har egen tillatelse, men som likevel tar imot EE-avfall for behandling.  Eksempler på anlegg både med og uten tillatelser kan være metallmottak, fragmenteringsanlegg, bilopphuggere og skraphandlere.  

Mellom 50 og 100 anlegg over hele landet blir kontrollert i oktober og november. 

De anleggene som ulovlig behandler EE-avfall må sørge for at de etterlever reglene, og der vi avdekker alvorlige tilfeller vil vi vurdere politianmeldelse. 

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye