Statens vegvesen

Statens vegvesen setter nye miljøkrav til de som skal drifte riksvegene

Del
For første gang blir klimaavtrykket avgjørende for hvem som får jobben med å drifte en riksveg.
Brøytebil på riksveg 7 i Hallingdal. Foto: Geilo Tomteservice.
Brøytebil på riksveg 7 i Hallingdal. Foto: Geilo Tomteservice.

Statens vegvesen skjerper miljøkravene i alle sine kontrakter, og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet.

– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Nye grønne kontrakter

De neste ukene lyser Vegvesenet ut nye femårige kontrakter for vegdrift over hele landet – fra Haugesund til Nordkapp. Alle bedrifter som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må være miljøsertifisert, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

– Som en stor, statlig innkjøper er det viktig å bidra til det grønne skiftet. I større grad enn tidligere vil vi også motivere entreprenørene til å se etter nye løsninger, både teknologisk og i måten vi løser oppgaver på, sier Laksforsmo.

Belønner CO2-reduksjon

Fortsatt vil pris veie tyngst i konkurransen om oppdrag for Statens vegvesen. Men for første gang får CO2-avtrykk vesentlig betydning for tildelingen.

Hallingdal og Valdres er første område hvor redusert klimautslipp skal telle 20 prosent ved tildeling av kontrakten for drift av riksvegene.

Kontrakten omfatter E16, riksveg 7 og riksveg 52 – totalt 517 kilometer riksveg i lavland og på høyfjellet.

Gjenbruk av strøsand

I den nye kontrakten for Midtre Hålogaland som lyses ut snart, legges det tilrette for bonus til entreprenører som finner smarte miljøløsninger – blant annet for gjenbruk av strøsand og mobil smeltekontainer for snø i Harstad sentrum. Det er også krav om lavutslipp fra maskinparken. Fra før er det krav til lavutslipp på kjøretøyene som brukes i arbeid for Statens vegvesen.

­Et annet eksempel på testing av nye og grønnere løsninger er bruk av elektrisk hjullaster til brøyting av gang- og sykkelveg i by. Det er også gjort endringer i oppgjørsform og satt i gang andre tiltak med sikte på å redusere bruken av salt.

– Jeg har forventninger til at entreprenørene kan tilby oss et driftsopplegg som reduserer klimaavtrykket, blant annet gjennom maskinpark med lavere utslipp, sier Laksforsmo.

Åtte nye klimasmarte kontrakter

I løpet av de neste ukene lyser Statens vegvesen ut totalt åtte kontrakter for drift av riksveg. Foruten Hallingdal/Valdres og Midtre Hålogaland blir det konkurranse om vegdriften på strekninga Oslo-Gardermoen, i Haugesund, Bergen, Sunnfjord, Steinkjer og Vest-Finnmark. Alle de nye kontraktene får oppstart 1. september.

I tillegg lyses det ut nye driftskontrakter for elektriske anlegg på riksvegene. De fleste av disse legges ut i markedet i mars. Vegvesenet lyser også ut nye kontrakter innen asfaltering, bruvedlikehold, rekkverk, tunneltiltak, bergsikring og utbedring av enkeltstrekninger over hele landet.

Mer samarbeid

De nye miljøkravene er en del av Statens vegvesens nye kontraktstrategi for drift av riksveger.

I tillegg til at de geografiske områdene for kontraktene blir større, blir kontraktsperiodene lengre. Utgangspunktet er fem år, med mulighet for tre års forlengelse dersom begge parter er enige om det. Det betyr at kontraktsperiodene kan bli opptil åtte år.

– Gjensidig opsjon er et viktig grep i kontraktstrategien, og motiverer begge parter til gode og langsiktige driftsløsninger. Dette skal bidra til best mulig framkommelighet på vegene hver eneste dag. Samtidig har vi et langsiktig samarbeid for å utvikle nye løsninger for miljøvennlig vegdrift, sier Laksforsmo.

FAKTA: Ny kontraktstrategi for drift av riksvegene

* All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.

* Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.

* I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.

* For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.

* De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.

* Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.

* Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.

* Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Brøytebil på riksveg 7 i Hallingdal. Foto: Geilo Tomteservice.
Brøytebil på riksveg 7 i Hallingdal. Foto: Geilo Tomteservice.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom