Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Ny statistikk viser bedring på mange områder i barnevernet

Del
Den nylig publiserte barnevernsstatistikken til SSB viser en nedgang i antall barn med barnevernstiltak. Færre barn er tvangsplassert utenfor hjemmet og blant de som bor utenfor hjemmet er andelen som bor i fosterhjem i familier de kjenner fra før økende.

— Det er på mange områder en positiv utvikling i barnevernet. Så vet vi at det samtidig er utfordringer. Derfor jobber vi som fagdirektorat kontinuerlig med tiltak for å bidra til forbedringer i kommunenes arbeid, blant annet gjennom et langsiktig arbeid med kompetanseløft med å styrke kompetansen i vurderinger og analyser, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Tallene fra SSB gjelder de kommunale barneverntjenestene. De har ansvar for det forebyggende arbeidet, å utrede saker og gjennomføre undersøkelser, hjelpetiltak i hjemmet, plassering av barn utenfor hjemmet (frivillige tiltak), å fremme saker for fylkesnemnda (tvangstiltak), å følge opp barn som er plassert utenfor hjemmet, og å godkjenne fosterhjem. Hver enkelt kommune har ansvaret for sine barnevernstjenester.

Færre tvangsvedtak

Fra 2017 til 2019 har antall barn som er plassert utenfor hjemmet ved utgangen av året blitt redusert med 10 prosent (og med 5 prosent det siste året). Det har både vært en nedgang i frivillige plasseringer og tvangsplasseringer. Statistikken fra fylkesnemndene viser at det er langt færre barn det fattes tvangsvedtak for i løpet av året, både omsorgsovertakelser og akuttplasseringer. Akuttplasseringer er redusert med 39 prosent fra 2013 til 2019.

— Vi tror at nedgangen skyldes en større bevissthet i barnevernet og bedre planlegging. Dersom man kommer tidlig nok inn, kan foreldre få hjelp til å gi god omsorg for barnet sitt, og både omsorgsovertakelser og akuttplasseringer kan forebygges. Statistikken underbygger at det har skjedd en dreining på dette feltet, ved at en stadig høyere andel av hjelpetiltakene er rettet mot å styrke foreldreferdighetene og øke samarbeidet med andre tjenester. Samtidig er det også viktig at man fatter akuttvedtak når det er behov for det, sier Trommald. 

— Vi vet at mange barn har kritisert barnevernet for at de griper inn for sent og med for lite kraftfulle tiltak, og vi vil dermed følge utviklingen nøye, sier hun.

Bufdir har de senere årene samarbeidet tett med fylkesmennene for at alle tjenester skal ha tilgjengelig kompetanse på akuttområdet til alle døgnets tider, og det har vært en betydelig bedring på dette området de senere årene. Fra en situasjon der halvparten av kommunene manglet forsvarlig akuttilbud i 2013 er dette nå på plass i 95 prosent av kommunene.

Færre i kontakt med barnevernet

De to siste årene har antallet barn og unge med undersøkelse eller tiltak fra barnevernet vært synkende. I løpet av 2019 var det 54 600 barn og unge som mottak tiltak fra barneverntjenesten. Dette er en ny utvikling i barnevernsstatistikken, etter flere år med økning i antall barn med barnevernstiltak.

Nedgangen har skjedd blant barn under 18 år, og det har skjedd både blant barn med tiltak i hjemmet og blant barn som er plassert utenfor hjemmet. Det har særlig vært en nedgang i antall innvandrere med barnevernstiltak. Dette kan forstås i sammenheng med at mange av de enslige mindreårige flyktningene som kom høsten 2015, nå er i en alder der de ikke lenger mottar barnevernstiltak.

— Vi har fulgt denne statistikken tett fra Bufdir ble et fagdirektorat for hele barnevernet i 2014, og helt generelt kan vi se mange områder som viser at barnevernet blir bedre. Det er i tråd med den pågående satsingen på kompetanseheving og økt oppmerksomhet fra kommunal ledelse og Fylkesmannen, sier Trommald.

Stadig flere bor i familier de kjenner fra før

Selv om det totale antallet barn og unge i fosterhjem er noe redusert det siste året, har antallet som bor i familie og nære nettverk økt for hvert år. Det betyr at andelen barn som bor i familier de kjente fra før utgjør en stadig større andel av alle barn i fosterhjem. Ved utgangen av 2019 bodde 29,4 prosent av alle barn i fosterhjem i familie eller nære nettverk, og dette er en økning på over 5 prosentpoeng siden 2013.

Vi er fornøyde med utviklingen og ser dette som et resultat av de siste årenes vektlegging av at man alltid skal forsøke å finne løsninger i slekt og nettverk, sier Trommald.

I tillegg viser tallene fra SSB at stadig flere barnevernstjenester overholder fristen om å avslutte undersøkelser innen tre måneder, fra 83 prosent i 2015 til 89 prosent i 2019

Dette er en viktig del av rettssikkerheten til barn og deres familier, så dette er en god trend, sier Trommald.

Nøkkelord

Kontakter

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye