Mattilsynet

Flere hester med mulig salmonellasmitte

Del
Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo.

SE OPPDATERING 15.06.2018 HER.

Inntil prøvesvarene er klare, kan hestene ikke sendes hjem. Veterinærhøgskolen kan heller ikke ta inn nye pasienter før lokalene er sanert, siden salmonellasmitten også er påvist i miljøet. 


– Vi vil henvise pasienter til Bjerke dyrehospital i Oslo i stedet, sier veterinær Siv Hanche-Olsen ved Hesteklinikken ved NBMU veterinærhøgskolen.
Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

Salmonella er sjelden i norske husdyr og norsk mat

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Vær nøye med håndvask

Folkehelseinstituttet anbefaler alle som har kontakt med hester som kan være smittet om å være ekstra nøye med håndvask for å unngå å spre smitten.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle som har kontakt med hester som har vært på Veterinærhøyskolen den senere tiden om å være ekstra nøye med håndvask for å unngå å spre smitten. - Smitte til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Begrens unødvendig kontakt

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet. - Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

I staller med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

Venter på prøvesvar

I tillegg til hestene som står oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen, er  et større antall kontaktbesetninger spredd over ulike deler av landet. Disse har også blitt båndlagt, noe som betyr at hestene ikke kan flyttes, og at stallen er stengt for besøk.

Mattilsynet er stort sett ferdige med prøvetaking av disse hestene, og venter nå på prøvesvar fra Veterinærinstituttet for å kunne frigi besetningene eller gjøre tiltak for å sanere smitten. Tiltakene vil være grundig vask av stallene og ta prøver av dyra frem til dyreholdet kan friskmeldes.

Spørsmål og svar:

UTBRUDDET

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo.

Hvordan startet utbruddet?

Det startet med at ett føll, som stod på Hesteklinikken på NMBU testet positivt for Salmonella Typhimurium, men det ikke avklart hvor det ble smittet. Deretter er ytterligere én hest bekreftet smittet. Også denne hesten stod på Hesteklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen da smitten ble oppdaget.

Det er flere andre hester som har oppholdt seg i nærheten av de syke dyra og som nå utredes med tanke på smitte.

Mattilsynet jobber med å få oversikt over kontaktbesetningene, det vil si staller som har fått tilbake hester som kan ha vært i kontakt med smitte. De aktuelle hesteeierne har blitt kontaktet og hestene blir fortløpende prøvetatt for å påvise eventuell smitte. Eierne får informasjon om hvordan de skal håndtere situasjonen.

Mattilsynet har båndlagt staller hvor hester er hjemhørende, som antas å ha vært i kontakt med det smittede føllet. Mattilsynet har båndlagt stallene, det vil si at det ikke er lov å ta hester inn og ut av stallen. Andre tiltak vil avhenge av situasjonen og stedet.

Hva skjer videre nå?

Mattilsynet innhenter prøver fra besetninger med dyr som har vært i kontakt med dyrehold hvor smitten er identifisert. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

Hvor mange dyr er smittet?

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere 17 hester kan være smittet. Det blir også tatt ut prøver av et stort antall hester som kan ha vært i kontakt med det smittede føllet. Alle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken på NMBU veterinærhøgskolen i Oslo.

SMITTEN

Hvor kommer smitten fra og hvordan har den spredd seg?

Det jobber vi med å forsøke å finne ut. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om det nå. Alle de aktuelle hestene har vært oppstallet på Hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen i lengre eller kortere periode, men smittekilden er ikke funnet.

Hvor pleier salmonella-smitte å komme fra?

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men både mennesker og dyr kan bli syke av bakterien, og den kan smitte mellom mennesker og dyr. Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Hva er spesielt med denne typen salmonella?

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Smitter det til mennesker og andre dyr?

Ja salmonella, inkludert denne varianten, kan smitte til mennesker og til andre dyrearter. For å bli smittet, så må man få bakterien i seg gjennom munnen. Derfor er det spesielt viktig å ha god håndhygiene rundt smittede dyr.

Hva slags symptomer får dyrene?

Mange hester kan ha Salmonella uten å bli syke, men hvis de blir syke, så er det vanligste symptomet diaré. Av og til og, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer, og av og til dødsfall.

Hva skal dyreeiere gjøre hvis de mistenker at hesten er syk eller at den har hatt kontakt med en smittet hest?

Ta kontakt med veterinær.

Hvordan behandles dyr som blir smittet?

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos dyr med salmonellainfeksjoner. Avhengig av hvor syke dyrene er, så vil veterinæren gi støttebehandling for eksempel i form av intravenøs væske.

Hvordan smitter salmonella?

Salmonella smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil dessuten variere med blant annet mengden bakterier. Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. Symptomer kan oppstå etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Hvis det påvises salmonellasmitte i en vanlig stall, vet man vanligvis ikke når eller hvordan den syke/smittede hesten ble smittet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKEHELSE

Salmonella hos hest og mulighet for smitte til mennesker

Hva er Salmonella?
Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være hodepine, kvalme og feber (i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig). Symptomene går vanligvis over av seg selv.

Salmonella kan finnes både hos dyr og mennesker. Forekomsten av salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

Hvert år meldes det mellom 900–1300 sykdomstilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smittet i utlandet.

Hvordan smitter Salmonella?
Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svine- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensete grønnsaker og krydder kan være kilde for bakterien.

Salmonella skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen. Smitte kan skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. I tillegg kan det forekomme smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Person- til personsmitte eller smitte fra husdyr, inkludert kjæledyr, (hund, katt, fugler og reptiler) og ville dyr (fugler, pinnsvin) kan forekomme. Salmonellasmitte fra hest til mennesker er lite dokumentert.

Hvor finnes bakteriene hos et smittet dyr?
Bakterien finnes i dyrets tarm og skilles ut i avføringen.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg?
God håndhygiene forebygger smitte. Håndvask er et generelt og viktig hygieneråd. Vask hender med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Hvis jeg har blitt smittet, hvor lang tid tar det før jeg blir syk?
Vanligvis tar det omlag to døgn fra du blir smittet til du blir syk, men det kan variere mellom 6 og 72 timer.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har vært i kontakt med syke dyr?
Det er ikke nødvendig å kontakte lege dersom du ikke har noen symptomer på mage-tarminfeksjon, men bare har vært i kontakt med noen av dyrene som er smittet eller som kan ha vært smittet med salmonella. Vask hender med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, etter toalettbesøk, før du lager mat og før måltider.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror at jeg er smittet?
Salmonellainfeksjoner går vanligvis over av seg selv. Antibiotika er normalt ikke nødvendig for behandling av sykdommen. I sjeldne tilfeller kan symptomene være alvorlige og langvarige. Ta da kontakt med lege. For å unngå å overføre smitte til andre, er det viktig at personer med diaré er nøye med håndvask etter toalettbesøk og før matlaging.

Hva er spesielt med denne typen salmonella?

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene av Salmonella som finnes. Varianten som har blitt påvist hos føllet er mer resistent mot antibiotika enn den vanlige Salmonella Typhimurium, men antibiotika er normalt ikke nødvendig for behandling av Salmonella. Denne varianten er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

HESTETEEIERE

Hvilke forholdsregler bør hesteeiere ta i stallene sine nå?

Hesteeiere som har fått beskjed om at hesten deres kan være smittet må følge råd og restriksjoner fra Mattilsynet.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom