Riksantikvaren

160 verneverdige kyrkjer får tilskot til sikring og vedlikehald

Del

Dei 160 kyrkjene får no pengar til å skifte ut slitne el-anlegg, gamle varmeomnar og utbetre tak som lekk og murar som sprekk

- Det er viktig for meg å kunne sikre dei gamle kyrkjene våre. Som kulturminne står dei i ei særstilling i Noreg. Dei betyr òg mykje for folk som sentrum for livshendingar i by og bygd, seier tru- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Samla er det 70 millionar kroner som Riksantikvaren på vegner av staten del ut denne gongen. Av desse er 21 millionar kroner til tiltak som gjeld elektriske installasjonar.

Det har vore ei auka satsing på istandsetting av gamle kyrkjer. Dei siste tre budsjettåra har regjeringa til saman løyva 172 millionar kroner til sikring av kulturhistoriske kyrkjer rundt om i landet.

Klimaskall og el-anlegg

Kyrkjene har anten fått midlar til sikring av klimaskall, eller til utskifting og utbetring av el-anlegg. Med «klimaskall» meiner ein alt frå tak, takrenner og beslag, ytterveggar, vindauge og dører, som er dei delane av kyrkjene som er særleg utsette for klimapåverking.  

- Kyrkjene er blant våre mest verdfulle kulturminne, både når det gjeld arkitektur, handverk og kunsthistorie. Vi veit at mange kommunar slit med vedlikehald av kyrkjene sine, og desse midlane gir mange et skikkeleg løft i arbeidet med vedlikehald og istandsetjing. Særleg viktig er det no at dei mange mellomalderkyrkjene har fått eit løft, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Om tilskotet

Tilskotet skal dekkje inntil 60 prosent av kostnaden for oppussinga.  Kommunane på staden må òg bidra økonomisk. Den øvre grensa for støtte er på 900 000 kronar. Kva for kyrkjer som vert omfatta av støtta, og kva for sikringstiltak som kan gjennomførast, avgjerast mellom anna av antikvariske myndigheiter og kyrkjelege instansar i samråd.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Dokumenter

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom