Eiendom Norge

- Strømstøtten reduserer inflasjon

Del

- Når regjeringens mål er å få ned inflasjon må strømstøtten forberedes og moms og avgifter på strøm kuttes, sa sjef for kommunikasjon og poltikk Erik Lundesgaard til Stortingets energi- og miljøkomités høring til statsbudsjettet 2023 i dag.

Eiendom Norge til stedet i høring om statsbudsjettet i Energi- og Miljøkomiteen. Foto: Peder Tollersrud.
Eiendom Norge til stedet i høring om statsbudsjettet i Energi- og Miljøkomiteen. Foto: Peder Tollersrud.

Eiendom Norge er engasjert i energipolitikk fordi utviklingen i energiprisene har betydning for norsk økonomi, pengepolitikk og norske husholdningers bokostnader. 

Dette vil i andre omgang virke inn på utviklingen i boligmarkedet, gjennom flere kanaler, både strømutgiften i seg selv, men også via pengepolitikken.

Etter flere tiår med lav inflasjon er inflasjon nå tilbake som et fenomen i verdensøkonomien. Dette er det flere grunner til og høye energi- og strømpriser er for øyeblikket svært bidragsytende til dette.

Dette er ikke overraskende da energi er en grunnleggende innsatsfaktor i så godt som alle varer og tjenester. 

En velfungerende verdensøkonomi er helt avhengig av tilgang på stabil og rimelig energi. Og dagens energikrise påvirker derfor så godt som alle deler av økonomien og samfunnet.

Med dagens regime for pengepolitikk med stabil og lav inflasjon som hovedmål skal økende prisstigning møtes med høyere styringsrente. Det er hva vi nå er vitne til blant annet her i Norge.

Derfor er vi i Eiendom Norge overrasket over den generelle innretningen på statsbudsjett og hvor lite som faktisk gjøres fra regjeringens side for å få ned prisstigningen. 

Staten ved regjeringen kunne gjort mye mer for å redusere inflasjonen og derav også styringsrenten enn hva de faktisk foreslår. 

Eiendom Norge vi trekke frem to sentrale punkter:

1. Statsbudsjettet er antagelig ekspansivt. 

Budsjettet er ifølge Finansdepartement ene modell tilnærmet nøytralt, eller svakt positiv. Men oljepengebruken er i kroner og øre svært høy, og ligger nå langt høyere enn årene før korona-pandemien.

Eiendom Norge frykter at dette budsjettet er såpass ekspansivt at det vil bidra til enda høyere styringsrente i Norge. 

Hvor ekspansivt budsjettet faktisk er, får vi først avklart ved Norges Banks rentebeslutning 3. november, og i verste fall ikke før årets siste pengepolitiske rapport i desember. 

Vi vil derfor advare mot at budsjettforhandlingene med SV løses med ytterligere pengebruk.

Et ekspansivt budsjett vil heve rentebanen til Norges Bank ytterligere. Dette vil slik situasjonen står nå være negativt for norsk økonomi generelt og boligmarkedet spesielt. 

2. Få reelle inflasjonsdempende tiltak

Hvis hovedmålet med budsjettet er å få ned inflasjonen er lavere offentlig pengebruk og klare prioriteringer løsningen. 

Slik budsjettet er innrettet nå sendes regningen til privat sektor gjennom historisk store skatteskjerpelser, fremfor reelle prioriteringer i offentlig sektor. 

Etter vår vurdering kunne regjeringen prioritert mye sterkere å få ned den delen av inflasjonen som kommer fra innenlandske forhold og da spesielt strømprisene. Ifølge SSB har strømstøtten til husholdningene redusert inflasjonen i Norge, målt som KPI, betydelig. 

Hadde regjeringen redusert momsen på strøm og hevet strømstøtten ytterligere ville de fått ned den innenlandske inflasjonen. Dette er ikke prioritert, snarere er utgiftene til offentlig sektor mer eller mindre status quo. 

Gitt dagens pengepolitikk vil dette budsjettet gi høyere styringsrente i Norge.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Bilder

Eiendom Norge til stedet i høring om statsbudsjettet i Energi- og Miljøkomiteen. Foto: Peder Tollersrud.
Eiendom Norge til stedet i høring om statsbudsjettet i Energi- og Miljøkomiteen. Foto: Peder Tollersrud.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.